Deklaracja dostępności

Łódzki Ośrodek Geodezji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 2020-01-01 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy i dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przez wejściem w życie ustawy i dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Łódzki Ośrodek Geodezji, Miejska Pracownia Urbanistyczna lub Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łódzki Ośrodek Geodezji, sekretariat@log.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 638 44 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łódzki Ośrodek Geodezji

Budynek będący siedzibą Łódzkiego Ośrodka Geodezji przy ul. Traugutta 21/23 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Czy podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? Tak
 • Czy podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Tak
 • Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w pobliżu budynku miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych? Tak
 • Czy podmiot zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online? Nie

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Budynek będący siedzibą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy al. Kościuszki 19 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Czy podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? Tak
 • Czy podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Tak
 • Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? Nie
 • Czy podmiot zapewnia w pobliżu budynku miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych? Tak
 • Czy podmiot zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online? Nie

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

Budynek będący siedzibą Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa przy ul. Piotrkowskiej 171 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Czy podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? Nie
 • Czy podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)? Nie
 • Czy podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Nie
 • Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego? Tak
 • Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? Nie
 • Czy podmiot zapewnia w pobliżu budynku miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych? Tak
 • Czy podmiot zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online? Tak

W razie problemów z dostaniem się do budynku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, tak by pracownik czekał na parterze i pomógł załatwić daną sprawę. W przypadku odbioru zaświadczeń dla notariuszy, sugerujemy skorzystanie z możliwości otrzymania go elektronicznie lub listownie.