„Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

Czas do zakończenia projektu:

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2016r., pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź.

 

Całkowity koszt projektu: 11 546 178,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 900 921,56 PLN
Wartość wkładu własnego: 4 645 256,44,00 PLN
Okres realizacji: 2016 – 2022
Beneficjent: Miasto Łódź

 

Jednostka realizująca projekt:
Łódzki Ośrodek Geodezji przy udziale miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

 

Cele szczegółowe:

 • Udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania,
 • Wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
 • Uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.

W rezultacie projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

Postęp prac w projekcie

31 grudnia 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Zakończono prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych.


08 grudnia 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D. Na Portalu Rewitalizacji opublikowano wirtualne spacery po Projektach 3. i 5. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


05 października 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D.


31 lipca 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na usługę asysty (pomocy) technicznej dla aplikacji webowej makiety.log.lodz.pl w celu zapewnienia prawidłowej publikacji modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 3. Trwa przygotowanie zamówienia publicznego na modyfikację (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA polegającą na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP oraz – w ramach prawa opcji – na asystę techniczną do Portalu REWITALIZACJA.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D.


31 maja 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Rozpoczęto zamówienie publiczne dotyczące usługi asysty (pomocy) technicznej dla aplikacji webowej makiety.log.lodz.pl w celu zapewnienia prawidłowej publikacji modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu Rewitalizacja.
 3. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D.


31 marca 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D.
  Na Portalu Rewitalizacji opublikowano interaktywną makietę fragmentu obszaru Projektu 6. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


31 stycznia 2022

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D. Na Portalu Rewitalizacji opublikowano wirtualny spacer po Projekcie 6. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


30 listopada 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Nastąpił odbiór Etapu II w ramach umowy nr OAZP.272/72/2020 z dnia 17.03.2021 r. na wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, barwnej cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych.
 3. Na stronie mapa.lodz.pl opublikowano aplikację OBLIVIEW łączącą w sobie różne dane pozyskane drogą nalotów fotogrametrycznych oraz zapewniającą m.in. możliwość przeglądania i porównywania tych danych, zarówno aktualnych jak i archiwalnych. W aplikacji dostępne są:
  – ortofotomapy – 2021, 2019, 2017, 2013, 2009, 1989
  – zdjęcia ukośne – 2021 i 2013
  – model miasta 3D – 2021
  – dane LIDAR – 2021
  oraz warstwy pomocnicze: siatka ulic, działki ewidencyjne, mapa bazowa.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, ulic i obiektów architektonicznych. Prowadzony jest również skaning pomników z obszaru objętego rewitalizacją w celu uzyskania wiernych bliźniaków cyfrowych w formie modeli 3D. Na Portalu Rewitalizacji opublikowano wirtualny spacer po Projekcie 8. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


30 września 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl


31 lipca 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl


30 maja 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl


31 marca 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl


31 stycznia 2021

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, Barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych
 3. Zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta, zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pod nazwą „Wykonanie i dostawa barwnych, pionowych zdjęć lotniczych i wykonanie na ich podstawie ortofotomapy „True Ortho”, czterech zestawów ukośnych cyfrowych zdjęć lotniczych i wykonania na ich podstawie czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, wykonania numerycznego modelu terenu, wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D oraz aplikacji WWW do publikacji danych dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km2.
 4. Odebrano i wdrożono aplikację do publikacji makiet 3D, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 5. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem zakończono prace nad makietą architektoniczną dla obszaru nr 6. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Rozpoczęto prace nad testowaniem i wdrożeniem aplikacji do publikacji makiet 3D – Forge.


31 grudnia 2020

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, Barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych
 3. Zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta, zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pod nazwą „Wykonanie i dostawa barwnych, pionowych zdjęć lotniczych i wykonanie na ich podstawie ortofotomapy „True Ortho”, czterech zestawów ukośnych cyfrowych zdjęć lotniczych i wykonania na ich podstawie czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, wykonania numerycznego modelu terenu, wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D oraz aplikacji WWW do publikacji danych dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km2.
 4. Odebrano i wdrożono aplikację do publikacji makiet 3D, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 5. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem zakończono prace nad makietą architektoniczną dla obszaru nr 6. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Rozpoczęto prace nad testowaniem i wdrożeniem aplikacji do publikacji makiet 3D – Forge.


30 listopada 2020

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonanie ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz skaningu laserowego w II kwartale 2021 r.
 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowy: nr OAZP.272/45/10/2020 na dostawę fabrycznie nowych laptopów i nr OAZP.272/45/11/2020 na dostawę fabrycznie nowych komputerów.
 4. Odebrano i wdrożono aplikację do publikacji makiet 3D, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 5. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto prace nad makietą architektoniczną dla obszaru nr 6. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych. Zespół modelowania współpracował przy opracowaniu aplikacji do publikacji makiet cyfrowych 3D w sieci.


30 listopada 2019

 1. Została opublikowana informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT, w tym dla strefy rewitalizowanej miasta Łodzi, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 2. Została wykonana Ortofotomapa dla Miasta Łodzi. Ortofotomapa, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2019 roku, o rozdzielczości terenowej 0,05 m, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl.
 3. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 10 i 16. Rozpoczęto prace nad przygotowanie makiety architektonicznej obszaru nr 1.


30 września 2020

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonanie ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz skaningu laserowego w II kwartale 2021 r.
 3. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z gwarancjami producentów na potrzeby Projektu.
 4. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego otwartego na: “Dostawę Aplikacji do publikacji makiet 3D – usługa wykonania i wdrożenia aplikacji desktopowej lub webowej wraz z dostarczeniem stosownej licencji”, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 5. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono makietę architektoniczną dla obszaru nr 7. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych.


31 lipca 2020

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono makietę architektoniczną dla obszaru nr 4. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych.


31 maja 2020

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono makietę urbanistyczną dla obszaru nr 15, a także rozpoczęto prace nad makietą architektoniczną dla obszaru nr 4. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych.


31 marca 2020

 1. Zakupiono licencje do korzystania z oprogramowania CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT), do zabezpieczenia 1 TB przestrzeni dyskowej.
 2. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 3. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 20 i 14, a także makietę architektoniczną dla obszaru nr 2. Kontynuowano prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych.


31 grudnia 2019

 1. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 18 i 19, a także 1 makietę architektoniczną dla obszaru nr 1. Rozpoczęto prace nad aktualizacją makiet o modele z projektów wykonawczych.


30 listopada 2019

 1. Została opublikowana informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT, w tym dla strefy rewitalizowanej miasta Łodzi, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 2. Została wykonana Ortofotomapa dla Miasta Łodzi. Ortofotomapa, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2019 roku, o rozdzielczości terenowej 0,05 m, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl.
 3. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 10 i 16. Rozpoczęto prace nad przygotowanie makiety architektonicznej obszaru nr 1.


26 lipca 2019

 1. Nastąpił odbiór Etapu VI oraz odbiór końcowy umowy na dostawę bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
  Informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT, w tym dla strefy rewitalizowanej miasta Łodzi, została opublikowana na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
 2. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 3. Trwają prace związane z wdrożeniem i stosowaniem systemu raportowania danych rzeczowo-finansowych na potrzeby monitorowania procesów rewitalizacji – przeprowadzono szkolenia użytkowników systemu.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 3 i 5.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1, 2 oraz 6.


01 czerwca 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. W dniu 2 kwietnia 2019 r. wykonano nalot fotogrametryczny (dwie misje fotolotnicze) w wyniku którego pozyskano 3311 zdjęć RGB i CIR. Zdjęcia te, wraz z pozostałymi produktami Etapu I umowy posłużą do wykonania ortofotomapy Miasta.
 3. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 8 i 2.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1, 2 oraz 6.


01 kwietnia 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę w przetargu (zamówienie publiczne) na wykonanie ortofotomapy Miasta. Wykonanie nalotu fotogrametrycznego (zdjęć lotniczych) przewidziane jest na kwiecień 2019 r.
 3. Odebrano i wdrożono nowe funkcjonalności Portalu REWITALIZACJA, wykonane ramach prawa opcji. rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 3 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 1, 4 i 7.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1 i 2.


01 stycznia 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. Ogłoszono przetarg (zamówienie publiczne) na wykonanie ortofotomapy Miasta. Wykonanie nalotu fotogrametrycznego (zdjęć lotniczych) przewidziane jest na kwiecień 2019 r.
 3. W ramach prawa opcji trwają prace nad rozwojem Portalu REWITALIZACJA: rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już wszystkie makiety 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2.


01 listopada 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu III.
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl
  Następna edycja ortofotomapy przewidziana jest na rok 2019.
 3. Uruchomiono Portal REWITALIZACJA: rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2. Zaktualizowano dane graficzne na portalu „Rewitalizacja” przed jego publikacją. Wykonywana jest inwentaryzacja fotograficzna obiektów i przestrzeni rewitalizowanych w trakcie trwania robót budowlanych, w celu ich publikacji na portalu.


01 sierpnia 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu III.
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl
  Następna edycja ortofotomapy przewidziana jest na rok 2019.
 3. Trwają prace nad wdrożeniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI) oraz jego pełną integracją z portalem Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2. W dalszym ciągu przygotowywane są materiały graficzne na portal „REWITALIZACJA”, zakończono proces tworzenia architektury treści portalu, w celu przeniesienia go w docelowe środowisko.


01 lipca 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wdrożeniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI) oraz jego pełną integracją z portalem Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz rozpoczęto prace nad makietami obszarów nr 1 i 2. W dalszym ciągu przygotowywane są materiały graficzne na portal „REWITALIZACJA”, a także tworzona jest jego architektura informacji.
 5. W ramach rozbudowy infrastruktury serwerowo – sieciowej miasta Łodzi nastąpiła dostawa sprzętu (serwery, macierz, przełączniki systemu SDM) oraz oprogramowania systemowego i backupowego, uruchomiono produkcyjnie powyższe dostawy.


01 maja 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Wykonawca dostarczył wynik porównania inicjalnej bazy danych z bazami udostępnionymi przez podmioty władające sieciami (dla etapu I ).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już makiety 3D stanu istniejącego dla rdzenia obszaru zdegradowanego i trwają prace nad pozostałą częścią obszaru. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 – Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności. Dodatkowo przygotowywane są materiały graficzne na portal “REWITALIZACJA” w formie infografik, schematów, filmów oraz gifów.
 5. W ramach rozbudowy infrastruktury serwerowo – sieciowej miasta Łodzi nastąpiła dostawa sprzętu (serwery, macierz, przełączniki systemu SDM) oraz oprogramowania systemowego i backupowego, uruchomiono produkcyjnie powyższe dostawy.


01 marca 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Wykonawca dostarczył wynik porównania inicjalnej bazy danych z bazami udostępnionymi przez podmioty władające sieciami (dla etapu I ).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane na wiosnę 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wykonaniem i uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360 przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już makiety 3D stanu istniejącego dla rdzenia obszaru zdegradowanego i trwają prace nad pozostałą częścią obszaru. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 – Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności.


 5. Zakupiono sprzęt na potrzeby rozbudowy serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Urzędu Miasta Łodzi. Trwają prace konfiguracyjne, integracyjne oraz podłączanie sprzętu do infrastruktury informatycznej, a także migracja serwerów wirtualnych.

 

 

01 stycznia 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
 2. Odebrano ortofotomapę Miasta o rozdzielczości 0,05 m/piksel oraz Numeryczny Model Terenu – ortofotomapa jest dostępna na stronie: www.mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wykonaniem i uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem  wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji, prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360 przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji – przykładowa makieta architektoniczna Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności (w załączniku).
 5. Wyłoniono Wykonawcę na rozbudowę infrastruktury na potrzeby projektu.